Obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nabídku a prodej veškerých movitých věcí (dále jen „zboží“) v internetovém obchodě Rituals (https://www.rituals.cz/), jakož i na právní vztahy, které s nabídkou a prodejem zboží souvisí. Kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o prodávajícím, je jím společnost AMERIGO, s.r.o., IČO 26777738, se sídlem Sezemická 2757/2, 19300 Praha 9, zaps. v obch. rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. C 93088. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje v internetovém obchodě Rituals zboží s výjimkou osob, které jsou podnikateli, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě zboží či poskytnutí služby týká jejich podnikatelské činnosti. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Zbožím se dle ust. čl. 1 odst. 2 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 rozumí veškeré hmotné movité předměty, přičemž voda, plyn a elektřina se považují za zboží ve smyslu této směrnice, jsou-li prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, a dále veškeré hmotné movité předměty, jež obsahují digitální obsah či digitální službu nebo jsou s digitálním obsahem či digitální službou propojeny, a to takovým způsobem, že by nepřítomnost digitálního obsahu či digitální služby bránila tomu, aby dané zboží plnilo své funkce. Prodávající v internetovém obchodě nenabízí zboží, jež obsahuje digitální obsah či digitální službu nebo je s digitálním obsahem či digitální službou propojeno.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 • Za závaznou on-line objednávku zboží se považuje odeslání vyplněného on-line formuláře na internetových stránkách internetového obchodu https://www.rituals.cz/ v nákupním košíku; objednávka je v takovém případě odeslána kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“.
 • V objednávce musí být uvedeny alespoň tyto údaje: jméno a příjmení kupujícího, bydliště kupujícího, telefonní spojení na kupujícího a e-mailová adresa kupujícího. Je-li kupující podnikatelem, musí být v objednávce uvedeno též IČO, je-li kupující navíc plátcem daně z přidané hodnoty, musí být v objednávce uvedeno i DIČ.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Odchylně od ust. 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není nabídka zboží v internetovém obchodě návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až objednávka kupujícího.
 • Pokud zboží není možné přidat do nákupního košíku, není dostupné, a tudíž není možné je objednat. Ve výjimečných případech může nastat situace, že i zboží, které je možné přidat do nákupního košíku, není dostupné – k tomu může dojít např. v situaci, kdy v krátké době mezi přijetím a vypravením jednotlivých objednávek před tím, než elektronický evidenční systém prodávajícího stihne zaznamenat pohyb zbožím, čímž dojde k souhrnu objednání většího množství zboží, než má prodávající ve skutečnosti k dispozici. Rozhodující je pořadí doručení jednotlivých objednávek, přičemž pro pozdější objednávky je takové zboží dle okolností buď vyprodané, nebo nedostupné; prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za podmínek, které jsou uvedeny níže v článku PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO.
 • Po odeslání objednávky zašle prodávající kupujícímu automatickou e-mailovou zprávu či SMS zprávu s informací o přijetí objednávky.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupní smlouva ohledně kupujícím objednaného zboží je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Objednávka je prodávajícím potvrzena doručením e-mailové zprávy s informací o přijetí objednávky ke zpracování, nebo s informací, že se objednávka vyřizuje. Zpráva bude doručena na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce; v této zprávě je vždy uvedeno číslo objednávky (rezervace).
 • Nepotvrdí-li prodávající objednávku ve lhůtě 5 dnů od jejího přijetí ke zpracování, platí, že prodávající objednávku kupujícího coby návrh na uzavření kupní smlouvy odmítl.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

 PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • V případě, že dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu odeslat kupujícímu objednané zboží na kupujícím uvedenou adresu. Prodávající je povinen dodat či odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud je z provozních důvodů zboží zasíláno jiným dopravcem, než bylo původně uvedeno, je kupující po odeslání objednávky informován e-mailovou a/nebo SMS zprávou o změně dopravy. V případě zboží, u něhož kupující zvolil platbu jiným způsobem než dobírkou, bude zboží odesláno až po úhradě celé kupní ceny (lhůta pro dodání zboží se v takovém případě prodlužuje o dobu potřebnou k provedení platby a připsání částky na bankovní účet prodávajícího). Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu též doklad o prodeji (daňový doklad, nebo prodejku a dodací list.)
 • V případech křehkého zboží, či zboží, které je jinak rizikové, či náchylné ke snadnému poškození, je prodávající oprávněn – za účelem splnění své povinnosti zabalit zboží pro přepravu způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu – otevřít před odesláním zboží prodávajícímu originální obal, vyjmout zboží a náležitě zabezpečit pro přepravu a následně je vrátit do originálního obalu.
 • Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky nebo budou prodávajícímu sdělena během registrace, jsou prodávajícím považována za důvěrná a bude s nimi nakládáno v souladu se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku též v případě, kdy kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dojde k vyprodání zásob zboží, jež má být předmětem koupě, nebo je-li takové zboží nedostupné. Smluvní strany se však mohou dohodnout, že v rozsahu ostatního objednaného zboží, které není vyprodané ani nedostupné, bude kupní smlouva splněna za původně sjednaných podmínek; k tomu postačuje forma e-mailových zpráv. Zásobami se rozumí zboží dodané prodávajícímu za podmínek, které umožňují jeho prodej za cenu, jež je sjednána v kupní smlouvě, v souladu s právními předpisy.
 • Zboží bude kupujícímu dodáno zabalené obvyklým způsobem tak, aby bylo chráněno před poničením.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu. Pokud kupující zboží na sjednaném místě dodání nepřevezme (ať již proto, že není přítomen, proto, že odmítne zboží převzít, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, který leží na jeho straně), je povinen prodávajícímu zaplatit kompenzaci nákladů na opakované dodání. S cenou zboží je kupující seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím odesláním.
 • Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po jejím odeslání, a to zasláním e-mailové zprávy na adresu
  e-shop@rituals.cz, ve které musí být uvedeno číslo objednávky, které se storno týká; v předmětu této e-mailové zprávy musí být uvedeno slovo „STORNO“. Pokud kupující objednávku ve lhůtě 2 hodin řádně stornoval, avšak již zaplatil cenu objednaného zboží, bude mu zaplacená kupní cena vrácena tak, že do 3 pracovních dnů bude odeslána buď poštovní poukázkou, nebo bezhotovostním převodem (dle přání kupujícího). Pokud kupující stornuje objednávku později než ve shora uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávající akceptovat takové storno, pouze pokud se na tom s kupujícím výslovně dohodne.
 • Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. K odstoupení od smlouvy spotřebitel též může použít vzorový formulář, není to však jeho povinností. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je spotřebitel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží, pokud bylo se zbožím nakládáno jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Náhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; prodávající v takovém případě vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal, a to buď stejným způsobem, kterým spotřebitel uhradil kupní cenu, nebo jiným způsobem, se kterým spotřebitel bude souhlasit, za podmínky, že tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel při objednání zboží zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající uhradí spotřebiteli též náklady spojené s vrácením zboží s výjimkou případů, kdy zboží nemůže být prodávajícímu vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.). Veškerá práva dle tohoto odstavce je kupující oprávněn uplatnit na adrese sídla prodávajícího nebo – po dohodě s prodávajícím – v některé z jeho prodejen.
 • Spotřebitel však nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobní;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;
 • Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice apod.) a v případě jakýchkoliv závad či poškození toto neprodleně oznámit prodávajícímu prostřednictvím e-mailové zprávy. V případě shledání porušení obalu, jež svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku převzít; tím však nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží ani další práva, jež vyplývají z právních předpisů. Kupující je v případě poškození zásilky či jejího obalu zároveň povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě (někdy může být takový dokument označen i jako „převzetí zboží s výhradou“).
 • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu případné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a pokud jde o skryté vady zboží, bez zbytečného odkladu poté, co je kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží, jinak hrozí, že soud kupujícímu nepřizná práva z vadného plnění; to neplatí v případech, kdy je kupujícím spotřebitel – pro tyto případy platí lhůta stanovená § 2165 občanského zákoníku.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 • Kupující nemůže dále zboží přeprodávat za účelem obohacení.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Kupující může uhradit kupní cenu zboží některým z níže uvedených způsobů:
  1. dobírkou (platba v hotovost nebo kartou) – při převzetí zboží, pokud si zboží nechá doručit přepravní službou či prostřednictvím pošty;
  2. platbou online prostřednictvím platební brány ComGate – objednané zboží odesláno kupujícímu nejpozději následující pracovní den.
 • Částka poštovného a balného, které je kupující povinen prodávajícímu zaplatit spolu s kupní cenou objednaného zboží, je kupujícímu sdělena vždy před odesláním objednávky.
 • Při nákupu nad 1.500, - Kč je balné a poštovné po ČR ZDARMA.

SPOKOJENOST S NÁKUPEM

 • Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod Rituals zapojen. Dotazníky jsou kupujícímu zasílány po každém nákupu, pokud kupující ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem v internetovém obchodě. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení je využíván zpracovatel, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely mohou být předány informace o zakoupeném zboží a vaší e-mailové adrese. Osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předávány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je možné kdykoli odmítnout pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem; v takové případě nebudou dotazníky kupujícímu dále zasílány.

Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení
  Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré movité věci (dále jen „zboží“) zakoupené v internetovém obchodě Rituals. Kde se v tomto reklamačním řádu hovoří o prodávajícím, je jím společnost AMERIGO, s.r.o., IČO 26777738, se sídlem Sezemická 2757/2, 19300 Praha 9, zaps. v obch. rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. C 93088. Kupujícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje v internetovém obchodě Rituals zboží s výjimkou osob, které jsou podnikateli, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě zboží či poskytnutí služby týká jejich podnikatelské činnosti. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Zbožím se dle ust. čl. 1 odst. 2 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 rozumí veškeré hmotné movité předměty, přičemž voda, plyn a elektřina se považují za zboží ve smyslu této směrnice, jsou-li prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, a dále veškeré hmotné movité předměty, jež obsahují digitální obsah či digitální službu nebo jsou s digitálním obsahem či digitální službou propojeny, a to takovým způsobem, že by nepřítomnost digitálního obsahu či digitální služby bránila tomu, aby dané zboží plnilo své funkce. Prodávající v internetovém obchodě nenabízí zboží, jež obsahuje digitální obsah či digitální službu nebo je s digitálním obsahem či digitální službou propojeno.

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění.

 1. Práva kupujícího z vadného plnění v případě prodeje zboží
  2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že zboží
 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; tímto prohlášením však prodávající není vázán, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy,

ledaže prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

2.2. Projeví-li se vada zboží dle odst. 2.1. v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající. U zuživatelné věci se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

2.3. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba uvedené výše v tomto odstavci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Lhůty pro vyřízení reklamace jsou uvedeny v čl. 4 níže.

2.4. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

2.5. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo je opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

2.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

2.7. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

2.8. Při koupi použité věci mohou být doby uvedené v odst. 2.3. zkráceny až na jeden rok.

3. Uplatnění práv z vadného plnění
3.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady dle čl. 2 (dále jen „reklamace“), pouze pokud prodávajícímu prokáže, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to včetně data a přibližného času koupě (např. předložením originálního dokladu o zaplacení zboží či jiným hodnověrným způsobem). Kupující je povinen v reklamaci uvést své jméno a kontaktní údaje.

3.2. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci na adrese sídla prodávajícího. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

3.3. Kupující je při uplatnění reklamace povinen uvést, jaké právo z vadného plnění uplatňuje, tedy jaký požaduje způsob vyřízení reklamace.

3.4. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

3.5. V případě uplatnění reklamace je prodávající povinen potvrdit kupujícímu v písemné formě, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

3.6. Uplatnil-li kupující práva z vadného plnění oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. Kupující má v takovém případě právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění za podmínek stanovených § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto právo však musí být uplatněno nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak soud k námitce prodávajícího právo kupujícímu nepřizná.

3.7. Pokud kupující při výkonu práv z vadného plnění odstoupí od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel. Pro vrácení zboží není možné použít služby, při kterých je zboží doručováno třetí osobě do jejích prostor k následnému vyzvednutí adresátem, a nikoliv přímo prodávajícímu (např. výdejní místa či výdejní boxy apod.). Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že mu zboží odeslal.

 1. Lhůty pro vyřízení reklamace
  4.1. V případě, že kupující je spotřebitelem, musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

  4.2. V ostatních případech prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který je kupující koupil.

  4.3. Prodávající je povinen ve lhůtě pro vyřízení reklamace informovat kupujícího o skutečnosti, že jeho reklamace byla po odborném posouzení tvrzené vady vyřízena, pouze pokud se jedná o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem. V ostatních případech je plně na kupujícím, aby se u prodávajícího po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace sám informoval, zda a jak byla jeho reklamace vyřízena.

  5. Vyzvednutí zboží po provedení opravy nebo po dodání nového zboží bez vad
  5.1. Byla-li reklamace vyřízena opravou zboží nebo dodáním nového zboží bez vad a kupující si nevyzvedne opravené nebo nově dodané zboží bez zbytečného odkladu poté, co reklamace měla být vyřízena, nebo bez zbytečného odkladu po vyrozumění o vyřízení reklamace, může je prodávající na účet objednatele vhodným způsobem prodat. Nebrání-li tomu povaha zboží, prodávající vyrozumí kupujícího o zamýšleném prodeji takového zboží a stanoví mu náhradní lhůtu k jeho převzetí, která nesmí být kratší než jeden měsíc.

  5.2. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný kupující o opravené nebo nově dodané zboží po dobu delší než šest měsíců, popřípadě brání-li tomu povaha zboží, nehlásí-li se kupující o opravené nebo nově dodané zboží po dobu přiměřenou jeho povaze, může prodávající zboží na jeho účet prodat i bez vyrozumění dle odst. 5.1.

5.3. Odst. 5.1. a 5.2. se použijí obdobně, pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží v případě zamítnutí reklamace bez zbytečného odkladu poté, co uplynula lhůta pro vyřízení reklamace, nebo bez zbytečného odkladu po vyrozumění o zamítnutí reklamace.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dne 15. 2. 2024